Entorns Personals d'Aprenentatge i de comunicació

A l'Institut Escola Jacint Verdaguer treballem amb Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE, per les seves sigles en anglès de Personal Learning Environment), que són el conjunt d'eines, aplicacions, serveis web, relacions i/o interaccions que una persona utilitza per a gestionar el seu propi procés d'aprenentatge. Aquests sistemes ajuden els estudiants a controlar i gestionar el seu aprenentatge.

Concretament utilitzem Google Workspace for Education (Correu Google propi del centre i altres eines de Google - Drive, Meet, Calendari, Documents, Fulls de càlcul, etc.) i l'Aula 2.0 (Entorn Moodle).

També utilitzem Clickedu (plataforma de gestió, avaluació i comunicació amb les famílies) i el lloc web del centre per publicar notícies i informacions vàries. Al lloc web s’hi pot accedir sense usuari ni contrasenya.

1. Descripció del serveis

l’Institut Escola Jacint Verdaguer es compromet a utilitzar els serveis exclusivament d’acord amb els propòsits legals i pertinents a les finalitats educatives per a les quals s’han contractat, i a protegir la privacitat dels usuaris d’acord amb el que disposa la legislació i les regulacions aplicables a Espanya en matèria de protecció de dades (el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal es configura en l’article 18.4 de la Constitució espanyola, i es desenvolupa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el reglament que la desenvolupa, i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, juntament amb el  Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.)

Amb l’autorització dels pares/mares/tutors legals, el centre crea un usuari i contrasenya per a cada alumne/a del centre a partir de 4t de primària. Aquest usuari li permet accedir al Google Workspace per a Centres Educatius, a l’aula 2.0 (entorn Moodle) i a un Chromebook.

Google Workspace for Education (domini @jverdaguer.com)

Els comptes de Google Workspace for Education són oferts per l’Institut Escola Jacint Verdaguer amb l'objectiu de donar suport a les funcions de comunicació de tot el professorat, personal d’administració i serveis i de l'alumnat, d'acord amb l'acord establert amb Google en activar el domini jverdaguer.com a Google Workspace for Education.

Google Workspace per a Centres Educatius és un conjunt d’eines de productivitat de Google (Gmail, Contactes, Meet, Calendari, Grups, Keep, Drive, Documents, Fulls de càlcul, Presentacions, Formularis, Llocs web, Hangouts, Vault, Classroom, etc.), a més d’altres serveis que Google permet afegir al paquet principal per adaptar-lo a les necessitats dels centres i usuaris. El conjunt d'aplicacions principals de Google Workspace es descriu a: 

http://www.google.com/enterprise/apps/education/products.html

Els serveis principals de Google Workspace per a Centres Educatius se'ns proporcionen de conformitat amb l’Acord de Google Workspace per a Centres Educatius a:

https://gsuite.google.com/intl/es/terms/education_terms.html

Els serveis principals deGoogle Workspace for Education compleixen amb la llei de Drets Educatius de la Família i privadesa (FERPA), no recopilen ni utilitzen dades dels alumnes amb fins publicitaris ni creen perfils d’anuncis i no s’analitzen els correus electrònics de Google Workspace for Education amb finalitats publicitàries.

Aquests comptes són administrats per l’Institut Escola Jacint Verdaguer, i són eliminats quan l’alumne/a acaba la seva escolarització al centre, i donem instruccions i un marge de temps perquè l’usuari pugui fer les còpies de seguretat pertinents.

L’Institut Escola Jacint Verdaguer es reserva el dret a condicionar el desplegament de les aplicacions segons criteris pedagògics i l'edat dels alumnes.

Protecció de dades

Google Workspace for Education posseeix des de maig 2012 la certificació ISO 27001, a més de la ja existent SSAE 16 / SAE 3402 i el certificat FISMA de Google Workspace per a governs. Google compleix el nou Reglament General de Protecció de dades que s’aplica des de maig de 2018. Aquest Reglament substitueix l’anterior i pretén regular millor la necessitat d’empreses o entitats i usuaris en la prestació i consum de serveis Cloud.

Google proporciona informació sobre les dades que recull, així com la forma en què utilitza i divulga aquestes dades dels comptes de Google Workspace per a Centres Educatius al seu Avís de Privacitat de Google Workspace per a Centres Educatius, que podràs llegir en línia a:

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

Per obtenir més informació sobre com Google recull, utilitza i revela informació personal per proporcionar-nos serveis, consulta el Centre de Privadesa de Google Workspace per a Centres Educatius a:

https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/privacy-security/?modal_active=none

Aula 2.0 (Entorn Moodle)

Els comptes de Moodle són oferts per I’IE Jacint Verdaguer amb l’objectiu de donar accés a l’alumnat a una sèrie de cursos creats pels docents del centre i oferir un espai integrat d’aprenentatge.

Clickedu

Els comptes de Clickedu són oferts per l’Institut Escola Jacint Verdaguer a l’alumnat i les seves famílies per tal de gestionar les tasques d’administració, i transmetre informació sobre el procés d’aprenentatge i l’avaluació. Podeu consultar el Contracte d’accés a dades signat amb Clickedu a:

http://www.jverdaguer.org/Clickedu_dades.pdf

Lloc web del centre (https://www.jverdaguer.org)

Tota la informació recopilada i que conté el lloc web del centre (textos, imatges, arxius, etc), el disseny gràfic (logotips, colors, estructura, etc), el codi font en llenguatge HTML i els codis Javascript no es poden utilitzar sense l'autorització escrita de l’Institut Escola Jacint Verdaguer.

L’Institut Escola Jacint Verdaguer manté aquest lloc web per a la seva informació, educació i comunicació. Només es pot descarregar material web que aparegui en el lloc web per a ús personal i no comercial, sempre que es respectin tots els drets d'autor, de marca i altres drets de propietat.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d'aquest lloc web amb propòsits públics o comercials, inclosos els textos, les imatges, àudios i/o vídeos sense l’autorització escrita de l’Institut Escola Jacint Verdaguer. Està estrictament prohibit descarregar imatges que són en aquest lloc web.

L’Institut Escola Jacint Verdaguer adverteix a l'usuari que els continguts d'aquest lloc web són de caràcter informatiu i declina tota responsabilitat sobre la informació que s'ofereixi en el cas que es tracti d'una reproducció de documents elaborats per altres institucions, per l'administració pública, notícies de premsa i altres. Tampoc es fa responsable de les versions electròniques dels documents publicats en diaris i revistes quan es carregin directament les notícies aparegudes en aquests mitjans d'informació.

L’Institut Escola Jacint Verdaguer tampoc es fa responsable de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l'ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d'informar a l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web.

L’Institut Escola Jacint Verdaguer es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts del web sense prèvia notificació.

L’Institut Escola Jacint Verdaguer no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris del lloc web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts.

Les dades de caràcter personal que voluntàriament faciliti a l’Institut Escola Jacint Verdaguer a través dels formularis de contacte que pugui habilitar, seran utilitzades en la forma en què en ells s'expressi i, en tot cas, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'enviament de correus electrònics utilitzant les adreces de contacte publicades implica el consentiment exprés de l'usuari per a l'ús de la seva adreça de correu electrònic per tal de donar una resposta a la seva consulta mitjançant l'enviament de correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

2. Normativa d’ús

Tots aquests entorns es regeixen per una sèrie de normes. L'accés a aquests recursos està condicionat a l'acceptació de la normativa d'ús per part de l'usuari (per a alumnes de 14 anys o més) o de les famílies dels alumnes menors de 14 anys als quals se'ls proporcioni un compte.

Condicions generals

 1. Els comptes de Google Workspace>/span> i de l’Aula 2.0 de l’Institut Escola Jacint Verdaguer constitueixen un servei que l’Institut Escola Jacint Verdaguer proporciona als docents, personal d'administració i serveis que hi treballen i als alumnes que hi cursen ensenyaments reglats.
 2. Els comptes de Google Workspace són, llevat d'excepcions, nominals i responen sempre a una persona física, podent gestionar, tanmateix, altres direccions per a grups de distribució de correus del centre educatiu. Els comptes de l’Aula 2.0 són sempre nominals.
 3. Els comptes de Google Workspace i de l’Aula 2.0 de l’Institut Escola Jacint Verdaguer només poden ser utilitzats pel centre, docents, personal d'administració i serveis que hi treballa i els alumnes matriculats al centre en tasques exclusivament relacionades amb la seva activitat escolar i educativa.
 4. L’Institut Escola Jacint Verdaguer podrà habilitar l'autenticació amb tercers serveis (Moodle i Clickedu principalment) mitjançant Single Sign On.
 5. La publicació i distribució de qualsevol tipus de contingut mitjançant els serveis i aplicacions vinculats als comptes de Google Workspace i de l’Aula 2.0 de l’Institut Escola Jacint Verdaguer s'ha de fer d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
 6. Queda estrictament prohibit l'ús dels comptes de Google Workspace i de l’Aula 2.0 de l’Institut Escola Jacint Verdaguer, i de tots els serveis i aplicacions que hi estan vinculats, per a activitats comercials o publicitàries.
 7. És responsabilitat de cada usuari procurar la salvaguarda de les seves pròpies dades contingudes a les aplicacions de Google Workspace fent ús periòdic de l'aplicació Google Takeout (accedint-hi des de Gestiona el teu compte de Google / Dades i personalització / Baixa o suprimeix les teves dades / Baixa les teves dades o a https://takeout.google.com/?pli=1).
 8. En cas que s'adverteixi un incompliment de la Normativa d’ús, l’Institut Escola Jacint Verdaguer es reserva la potestat d'inhabilitar o donar de baixa qualsevol compte de Google Workspace i/o aula 2.0, fins i tot sense previ avís. En aquest cas quedarà bloquejat l’accés als serveis que s’hi presten.

Bon ús dels comptes i respecte mutu entre usuaris

 1. L'accés a Google Workspace i a l’Aula 2.0 és personal i individual. L'usuari es compromet a mantenir en secret la seva identificació (contrasenya), essent responsable de qualsevol activitat o mal ús que un tercer dugui a terme mitjançant aquesta identificació. L'usuari es compromet a notificar a la Direcció, tan aviat com sigui possible, la pèrdua d'aquesta informació o l'accés no autoritzat per part de tercers. Igualment, l'usuari es compromet a no accedir ni intentar accedir a comptes de correu aliens ni als espais als quals no tingui accés amb el seu perfil. És una falta greu facilitar i oferir accés al propi compte a persones no autoritzades. El compte és personal i intransferible. Per tal de garantir la seguretat, l’usuari es compromet a tancar la sessió sempre (tan de l’aula 2.0, com del compte de Google Workspace, com del Chromebook). 
 2. Els usuaris o representants legals són responsables de totes les activitats realitzades amb els seus comptes d'accés i la seva bústia associada a l’Institut Escola Jacint Verdaguer.
 3. L'ús dels comptes ha de respectar, en tot moment, les normes de convivència del centre i el seu incompliment pot comportar la limitació d'accés als comptes.
 4. L'usuari es compromet a utilitzar els continguts i els serveis de l'Aula 2.0 d'una manera correcta, d'acord amb el que especifiqui la legislació vigent i evitant qualsevol actuació il·lícita que vulneri els drets o interessos de tercers.
 5. L’usuari d’un compte deGoogle Workspace i de l'Aula 2.0 de l'Institut Escola Jacint Verdaguer es compromet a observar una actitud i un llenguatge respectuosos en les comunicacions amb els altres usuaris, tant en espais públics com privats, i a no transmetre o difondre opinions o continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.
 6. En el cas que hi hagi indicis que el compte d'un alumne es pugui veure involucrat en casos greus de disciplina com ciberassetjament, podrà ser intervingut, suspès i/o supervisat per la Direcció del centre.

Fotografia personal

 1. L'usuari pot incloure al seu perfil una fotografia personal, tipus carnet, que afavoreixi la coneixença entre tots els usuaris. Queda prohibit posar fotos o imatges de qualsevol altre tipus.

Espais de participació a l’Aula 2.0

 1. Els fòrums inclosos en els cursos són uns espais als quals hi estan convidats a participar tots els membres inscrits als cursos. Han estat pensats perquè s’hi puguin exposar-hi idees, iniciatives, comentaris i dubtes i compartir-los amb la resta d'usuaris inscrits al curs. L'usuari és l'únic responsable de les idees i opinions que hi expressa, i en la seva participació procurarà:
 • Adoptar un llenguatge respectuós amb la resta de persones.
 • Utilitzar el fòrum d'acord amb la seva finalitat.

El docent d'un curs pot intervenir en el fòrum i advertir, si escau, els participants que amb el seu comportament poden estar infringint la normativa d'ús o altres normes aplicables.

Responsabilitat per continguts, declaracions i conductes dels usuaris

 1. L'Institut Escola Jacint Verdaguer no assumeix cap responsabilitat en relació amb les conductes individuals dels usuaris, ni tampoc pels continguts i les declaracions que es facin als fòrums dels diversos cursos o als correus o altres aplicacions de Google Workspace. No obstant això, l'Institut Escola Jacint Verdaguer vetllarà pel compliment d'aquestes normes d'ús i prendrà les mesures necessàries per a assegurar-ne el compliment.

3. Integració Aula 2.0 - Google Drive (Política de privacitat)

L’Aula 2.0 (entorn Moodle) integra l'accés a Google Drive. Els usuaris del centre que utilitzin aquesta integració (que permet accedir als fitxers personals guardats al Google Drive sense haver de sortir del Moodle), accepten els següents termes i condicions.

Permeten que Google accedeixi a les seves dades iniciant la sessió a través dels serveis d'aquesta integració.

 • Qui demana les dades d'usuari de Google? El Moodle utilitza la integració amb Google Drive per permetre als usuaris registrats accedir al seu Google Drive a través del seu compte de correu del centre.
 • Quines dades es demanen? La integració de Google Drive al Moodle dona accés als usuaris a veure i gestionar els fitxers que es troben al seu compte personal del Google Drive. En concret permet:
  • Penjar, baixar, actualitzar i suprimir els fitxers a Google Drive.
  • A Google Drive, crear, actualitzar, suprimir i accedir a documents nadius de Google.
  • Gestionar fitxers i documents a Google Drive (per exemple, cercar, organitzar i modificar els permisos i altres metadades, com ara els títols dels documents).
 • Per què es demanen aquestes dades d'usuari? La carpeta de fitxers "Google Docs” dins el Moodle s'ha de connectar a través dels servidor d'autenticació de Google per tal d'accedir al contingut emmagatzemat a Google Drive.

La carpeta de fitxers "Google Docs” dins el Moodle només permet l'accés als documents del Google Drive per pujar-los al curs de Moodle des del qual s'hi accedeix. No permet pujar fitxers des del Moodle a Google Drive.

Sistema de videovigilància

El centre disposa d'un sistema de videovigilància regit per l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. 

Hi ha 40 convidats/des i cap membre en línia